Київський район м.Донецьк. Донецька загальноосвітня школа №54

 
Open Day Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників 2019

Юному досліднику

Орієнтовні напрями і тематика науково-дослідницьких робіт учнів секції експериментальної фізики відділення фізики і астрономії, надані Інститутом фізики НАН України

 

Орієнтовні напрямки наукових досліджень

Актуальні теми

Фізика плазми

Дослідження плазмохімічних процесів у розрядах бар’єрного типу за атмосферного тиску

Плазмооптичні системи у розрядах магнетронного типу

Азотування та оксидування металічних плівок у плазмі тліючого розряду для збільшення міцності матеріалів

Дослідження поверхневих явищ на нанорівні

Дослідження структури і властивостей надтонких органічних плівок методами сканувальної зондової мікроскопії

Дослідження поверхневих явищ у надтонких плівках, адсорбованих на атомногладких поверхнях

Дослідження електричних властивостей адсорбованих плівок методами сканувальної тунельної спектроскопії

Фізика молекулярних та рідких кристалів

Взаємодія світла з твердим тілом, явище фотопровідності у напівпровідниках

Дослідження збуджених станів органічних та неорганічних сполук методами оптичної спектроскопії

Поширення поляризованого світла у рідких кристалах, рідкокристалічні дисплеї

Дифузія колоїдних частинок в анізотропному середовищі

Оптика

Лазерні пучки у лінійних та нелінійних середовищах

Фотоіндуковані зміни показника заломлення та методи їх вимірювань

Фотоіндуковані зміни оптичного поглинання та методи їх вимірювань

Двопроменезаломлення у кристалах. Закон Малюса

Дифракція на світлоіндукованих гратках

Світлоіндуковане розсіяння у фоторефрактивних кристалах

Спостереження кілець Ньютона та вимірювання довжини хвилі випромінювання світлодіоду (червоне, жовте, зелене, синє світло)

Когерентне випромінювання лазерного джерела. Формування плоскої хвилі за допомогою оптичної системи. Дифракція на отворі та щілині. Експеримент Юнга. Вимірювання довжини хвилі. Інтерференція пучків та знаходження довжини когерентності

Спостереження картини інтерференції двох плоских хвиль. Періодичний розподіл інтенсивності та його залежність від кута сходження хвиль

Спекл-структура розсіяного когерентного світла. Залежність розміру спеклів від властивостей дифузора. Спостереження еволюції спекл-поля від дифузора до далекої зони

Інтерференційна картина від плоскої хвилі та спекл-поля. Спостереження оптичних вихорів (дислокацій хвильового фронту)

 

 

Орієнтовні напрями і теми науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України секції «Російська мова» відділення мовознавства, надані Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

 

1.                Російська мова в Україні на початку ХХІ ст.: статус, функціонування у різних регіонах, вікових, професійних групах.

2.                Усне російське мовлення в Україні у різних комунікативних ситуаціях.

3.                Усне російське мовлення в українських школах.

4.                Культура російського мовлення в Україні: орфоепічний аспект.

5.                Російське мовлення в Україні: лексика і фразеологія.

6.                Мова творів російських письменників України (В. Єрмолова, А. Курков та ін.).

7.                Російське поетичне мовлення України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

8.                Двомовність сучасних школярів: соціолінгвістичний, культурологічний, комунікативний аспекти.

9.                Жанрово-комунікативні особливості учнівської відповіді на уроках з різних предметів.

10.            Лінгвостилістичні особливості науково-дослідницьких праць учнів середніх шкіл.

11.            Особливості мови перекладів «Слова о полку Ігоревім» російською (чи українською) мовою.

12.            Лексика та фразеологія «Слова о полку Ігоревім» як пам’ятка ХІІ ст.

13.            Співвідношення давньоруських і старослов’янських елементів у «Слові о полку Ігоревім».

14.            Мова російських ЗМІ в Україні.

15.            Жанри політичного дискурсу в російській та українській мовах.

16.            Етикетні мовні стереотипи в російській та українській мовах.

17.            Фразеологізовані мовні штампи в українських та російських ЗМІ.

18.            Типи філологічних словників.

19.            Російські тлумачні словники.

20.            Словник В. Даля у системі російської лексикографії: загальнонаціональна цінність і теоретичні проблеми.

21.            Принцип нормативності у складанні словника національної мови.

22.            Рухливість лексико-семантичної системи та її лексикографічне відображення.

 

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

1.                Типи філологічних словників.

2.                Російські тлумачні словники.

3.                Словник В. Даля у системі російської лексикографії: загальнонаціональна цінність і теоретичні проблеми.

4.                Принцип нормативності у складанні словника національної мови.

5.                Рухливість лексико-семантичної системи та її лексикографічне відображення.

 

 

Орієнтовні напрями і тематика науково-дослідницьких робіт  учнів секції «Експериментальна фізика» Малої академії наук України, надані Інститутом фізики напівпровідників НАН України

 

Відділення фізики і астрономії

Назва секції

Орієнтовні напрями наукових досліджень

Актуальні теми дослідницьких робіт

Експериментальна фізика

Атомно-силова мікроскопія і спектроскопія

Системні дослідження особливостей ростових процесів у багатошарових напівпровідникових структурах із варіаціями наноструктурних елементів: квантовими точками, нитками, колами, «молекулами» квантових точок та ін.

Раманівсько-люмінесцентна субмікронна спектроскопія

Розробка комплексного підходу до вирішення міждисциплінарних питань фундаментальної, прикладної, міжгалузевої науки і промисловості

Високороздільна рентгенівська дифрактометрія

Визначення параметрів багатошарових епітаксійних структур методом Х-променевої дифрактометрії. Товщина шарів, склад, період повторення.

Вимірювання параметрів і структури кристалітів в аморфних і кристалічних матрицях, зокрема Si в SiOх.

Визначення параметрів багатошарових дзеркал за допомогою Х-променевої рефлектометрії. Товщина шарів, період повторення і дисперсія

 

 

Орієнтовні напрями і тематика науково-дослідницьких робіт учнів відділення наук про Землю Малої академії наук України, надані Інститутом географії НАН України

Історико-географічне відділення

№ з/п

Назва секції

Орієнтовні напрями наукових досліджень

Актуальні теми

1

Географія і ландшафтознавство

Ландшафтознавство:

-       ландшафти і фізико-географічне районування України;

-       геоекологічні проблеми України;

-       проблеми природокористування України;

Ландшафти сільської (селищної) ради, міста, району, області, окремих природних регіонів

Фізико-географічне районування України та її окремих регіонів

Геоекологічні проблеми села, сільської (селищної) ради, міста, району, області

Геоекологічний стан окремих природних компонентів та ландшафтів у цілому у межах села, сільської (селищної) ради, міста, району, області

Обґрунтування комплексу природоохоронних заходів у межах села, сільської (селищної) ради, міста, району, області

Проблеми сільськогосподарського (лісогосподарського, водогосподарського та ін.) природокористування у межах села, сільської (селищної) ради, району, області

Оптимізація просторової структури природокористування на території сільської (селищної) ради, району, області

Палеогеографія

Зміни клімату в минулому

Природні умови міста (села) (назва населеного пункту) в плейстоцені

Форми похованого рельєфу в межах міста (села) (назва населеного пункту)

Сліди зледеніння в межах міста (села) (назва населеного пункту)

Флора міста (села) (назва населеного пункту) в палеогені, фауна міста (села) в антропогені

Палеогеографічні умови часу утворення корисних копалин в межах міста (села) (назва населеного пункту)

Плейстоценові ґрунти міста (села) (назва населеного пункту)

Природні умови часу проживання людини в палеоліті

Суспільно-географічні дослідження:

-       промисловість;

-       сільське господарство;

-       транспорт;

-       урбаністика, місто як форма розселення та центр ділової активності

Харчова промисловість регіону: особливості структури та тенденції розвитку

Кольорова металургія України як стратегічна галузь господарства в епоху інформаційного суспільства

Виявлення закономірностей концентрації, спеціалізації, комбінування та кооперації на прикладі підприємств чорної металургії

Розвиток будівельного комплексу як індикатор інтенсивності соціально-економічного розвитку регіонів: порівняльна характеристика

Сільська місцевість регіону: актуальні напрями розвитку

Розвиток експортоорієнтованих напрямів сільського господарства в Україні (регіоні)

Місце окремих галузей сільського господарства України (регіону) на відповідних міжнародних ринках

Фермерські господарства регіону (певної спеціалізації): сучасний стан та напрями розвитку

Морське портове господарство України: місце та роль у розвитку держави

Функціонування річкових портів України: спеціалізація, актуальні проблеми

Конфігурація, особливості розвитку транспортної системи регіону. Основні напрями пасажиропотоків

Динаміка розвитку міст в Україні (регіоні): основні чинники, проблемні напрями

Роль окремих міст у господарському розвитку та формуванні спеціалізації регіонів

Геоморфологія:

-       дослідження формування та розвитку рельєфу;

-       інженерна геоморфологія;

-       екологічна геоморфологія;

-       краєзнавство

Дослідження особливостей рельєфу та рельєфоутворювальних процесів

Зв’язок формування покладів корисних копалин та рельєфу

Оцінка ролі рельєфу та рельєфоутворювальних процесів у господарському використанні території та будівництві

Еколого-геоморфологічний аналіз території (небезпеки, ризики)

Перспективні геоморфологічні природоохоронні об’єкти рідного краю

Розробка туристсько-екскурсійних маршрутів на території рідного краю

Топонімія рідного краю

Збалансований розвиток та природокористування:

-       збалансований розвиток України;

-       якість життя населення у регіонах України;

-       глобалізаційні процеси

Суспільно-географічний аналіз економічних (соціальних або екологічних) показників, що характеризують взаємодію суспільства і природи в Україні

Екологічні небезпеки і ризики у геосистемах

Фактори ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження у геосистемах

Джерела несприятливих впливів на компоненти екосистем та для здоров’я людини

Оцінювання ресурсозбереження в регіонах України у контексті збалансованого розвитку держави

Вирішення соціально-економічних та екологічних проблем використання природно-ресурсного потенціалу України

Особливості лісового господарства регіонів України

Сучасний рівень, основні тенденції та територіальні особливості розвитку лісокористування

Сучасний рівень, основні тенденції та територіальні особливості розвитку агролісомеліорації

Розвиток систем розселення та їх територіальні особливості

Регіональні системи розселення України

Структурні зміни міського розселення за останні десятиріччя

Основні тенденції урбанізаційних процесів в Україні за період незалежності

Вивчення процесів глобалізації та досвіду зарубіжних країн в обґрунтуванні політики збалансованого розвитку

Позитивний та негативний вплив глобалізації на національні економіки

Чинники збереження конкурентоспроможності України в умовах глобалізації

Аналіз зарубіжного досвіду щодо вирішення територіальних проблем взаємодії суспільства і природи. Можливості його застосування в Україні

Дослідження географічної структури зовнішньої торгівлі України товарами як результат закріплення за Україною спеціалізації на світових товарних ринках

Інтеграція держави до міжнародного ринку транспортних послуг

Картографічні дослідження

Картографування стану природного середовища у межах населених пунктів України

Краєзнавче і рекреаційно-туристичне картографування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятійний апарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ландшафтознавство: ландшафт; ландшафтна структура; антропогенізований ландшафт; зміни ландшафтів; фізико-географічне районування; фізико-географічний район, область, край, підзона, зона, країна; класифікація ландшафтів; фізико-географічні процеси; оцінка ландшафтів; природокористування; оптимізація ландшафтів; геоекологічні проблеми; геоекологічний стан компонентів природи; геоекологічний стан ландшафтів; охорона природи; природоохоронні заходи тощо.

Геоморфологія: геологічна будова, геоморфологічна будова, тектонічна будова, рельєф, рельєфоутворювальні процеси, рельєфоутворювальні відклади, акумуляція, денудація, ерозія, карст, суфозія, неотектонічні рухи.

Збалансований розвиток та природокористування: екологічні ризики, збалансований розвиток, регіональне природокористування, техногенні ризики, ресурсозбереження.

 

Список рекомендованої літератури

Ландшафтознавство

1.                Александрова Т. Д. Понятия и термины в ландшафтоведении / Т. Д. Александрова. – М. : Изд-во ИГ АН СССР, 1986. – 112 с.

2.                Землезнавство : підручник / М. В. Багров, В. О. Боков, І. Г. Черваньов. – К. : Либідь, 2000. – 464 с.

3.                Влияние человека на ландшафт : сборник статей / [отв. ред. К. Н. Дьяконов]. – М. : Мысль, 1987. – 206 с.

4.                Географічна енциклопедія України : у 3-х т. – К. :УРЕ, 1989, Т. 1. – 416 с.; 1990, Т. 2. – 480 с.; 1993, Т. 3 – 480 с.

5.                Преображенский В. С. Геоэкологические основы территориального проектирования и планирования / отв. ред. В. С. Преображенский, Т. Д. Александрова. – М. : Наука, 1989. – 144 с.

6.                Гродзинский М. Д., Шищенко П. Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании / М. Д. Гродзинский, П. Г. Шищенко. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.

7.                Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : моногр. у 2-х т. / М. Д. Гродзинський. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2005. – Т. 1. – 431 с., Т. 2. – 503 с.

8.                Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології : підручник / М. Д Гродзинський. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.

9.                Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України / Г. І Денисик. – Вінниця: ПП «Тезис», 1998. – 292 с.

10.           Дмитрук О. Ю. Урбаністична географія з основами урбогеоекології (Ландшафтознавчий аспект) [Текст] : Навч. посіб. для географ. спец. / О. Ю. Дмитрук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2000. - 140 с. 

11.           Дьяконов К. Н. Современные методы географических исследований / К. Н. Дьяконов, Н. С. Касимов, В. СТикунов. – М. : Просвещение, 1996. – 207 с.

12.           Исаченко А. Г. Ландшафты / А. Исаченко, А. Шляпников. – М. : Мысль, 1989. – 204 с.

13.           Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование /А. Г. Исаченко. – М. : Высш. шк., 1991. – 366 с.

14.           Исаченко  А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А. Г. Исаченко. – Л. : Наука, 1980. – 222 с.

15.           Маринич А.М. Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья. / А. М. Маринич, В. И. Галицкий, И. А. Запольский и др. – К. : Наук. думка, 1986. – 252 с.

16.           Комплексная полевая практика по физической географи : учеб. пособие / под ред. К. В. Пашканга. – М. : Высш. шк., 1986. – 208 с.

17.           Комплексная полевая практика по физической географи : учеб. пособие / под ред. К. В. Пашканга. – М. : Высш. шк., 1986. – 208 с.

18.                         Маринич A.M. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР : теорет. и метод, исслед. / A.M. Маринич, И.А. Горленко, Л.Г. Руденко. - К., 1990. – 199с.

19.           Куракова Л. И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность : кн. для учителей / Л. И. Куракова. – М. : Просвещение,1983. – 159 с.

20.           Давыдчук B. C.  Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование / В. С.  Давыдчук. – К. : Наук. думка, 1983. – 242с.

21.           Маринич О. М. Фізична географія України / О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – К. : Знання, КОО, 2003. – 479 с.

22.           Маринич А. М. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / А. М. Маринич , В. М. Пащенко, П. Г.Шищенко. – К. : Наук. думка, 1985. – 224 с.

23.           Методы комплексных физико-географических исследований : учеб. пособие для студ. вузов / В. К. Жучкова, Э. М. Раковская. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 368 с.

24.           Мильков Ф. Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая зональность / Ф. Н. Мильков. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1986. – 328 с.

25.           Общее землеведение : учеб. для студ. географ. спец. вузов / Ф. Н. Мильков. – М. : Высш. шк., 1990. – 335 с.

26.           Мильков Ф. Н. Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы / Ф. Н. Мильков. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. – 400 с.

27.           Національний атлас України. – К. : ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с.

28.           Николаев В. А. Проблемы регионального ландшафтоведения / В. А. Николаев. – М. : Изд-во МГУ, 1979. – 160 с.

29.           Охрана ландшафтов. Толковый словарь / под ред. В. С. Преображенского. – М. : Прогресс, 1982. – 272 с.

30.           Пащенко В. М. Землезнання : кн.. Перша. Методологія природничо-географічних наук / В. М. Пащенко. – К. : Б. в., 2000. – 320 с.

31.           Петлін В. М. Прикладне ландшафтознавство / В. М. Петлін. – К. : ІСДО, 1993. – 92 с.

32.           Преображенский В. С. Ландшафты в науке и практике / В. С. Преображенский. — М. : Знание, 1991. – 48 с.

33.           Преображенский В. С. Поиск в географи : кн. для учителя / В. С. Преображенский. – М. : Просвещение, 1986. –224 с.

34.           Преображенский В. С., Александрова Т. Д., Куприянова Т. П. Основы ландшафтного анализа. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

35.           Топчиев А. Г. Геоэкология: географические основы природопользования / А. Г. Топчиев. – Одесса: Астропринт, 1996. – 392 с.

36.           Шищенко П. Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании : монография / П. Г. Шищенко. – К. : Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.

Палеогеографія

1.                Веклич М. Ф. Проблемы палеоклиматологии / М.Ф. Веклич – К. : Наук. думка, 1987. – 192 с.

2.                Веклич М. Ф. Основы палеоландшафтоведения / М.Ф. Веклич. – К. : Наук. думка, 1990. – 192 с.

3.                Величко А. А. Природный процесс в плейстоцене / А. А. Величко. – М. : Наука, 1973. – 254 с.

4.                Герасименко Н. П. Зміни положення ландшафтних зон на території України у плейстоцені та голоцені / Н. П. Герасименко // Український географічний журнал. – 2004. – № 3. – С. 20–28.

5.                Герасимов И. П. Ледниковый период на территории СССР: физико-географические условия ледникового периода / И. П. Герасимов, К. К. Марков. – М. : Изд.-во АН СССР, 1939. – 442 с.

6.                Гожик П. Ф. Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы : в 2-х ч. – Ч. I. Надсемейство UNIONOIDEA / П. Ф. Гожик. – К. : Институт геологических наук НАН Украины, 2006. – 280 с.

7.                Заморій П. К. Четвертинні відклади Української РСР / П. К. Заморій. – К. : Київ. ун-т, 1961. – 550 с.

8.                Куница Н. А. Природа Украины в плейстоцене (по данным малакофаунистического анализа) / Н. А. Куница.– Черновцы: Рута, 2007. – 240 с.

9.                Марков К. К. Палеогеография / К. К. Марков. – М. : Изд.-во МГУ, 1960. – 268 с.

10.           Веклич М. Ф. Методика палеопедологических исследований / М. Ф. Веклич, Ж. Н. Матвиишина, В. В. Медведев и др. – К. : Наук. думка, 1979. – 272 с.

11.           Матвіїшина Ж. М. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / [Ж. М. Матвіїшина,Н. П. Герасименко,В. І Передерій та ін. / за ред. Ж. М. Матвіїшиної]. – К. : Наук. думка, 2010. – 192 с.

12.           Рослый И. М. Палеогеография антропогена / И. М. Рослый. – К. : Вища шк., 1982. – 173 с. : ил.

13.           Рухин Л. Б. Основы общей палеогеографии / Л. Б. Рухин. – Л. : Гостоптехиздат, 1962. – 628 с.

14.           Сиренко Н. А. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене / Н. А. Сиренко, С. И. Турло. – К. : Наук. думка, 1986. – 188 с.

15.           Славин В. И. Методы палеогеографических исследований / В. И. Славин,Н. А. Ясаманов. – М. : Недра, 1982. – 256 с.

16.           Флинт Р. Ф. История Земли / Р. Флинт. [пер. И. И. Спасской ; ред. – А. К. Агаджаняна, К. К. Маркова] – М. : Прогресс, 1978. – 358 с.

17.           Ясаманов Н. А. Популярная палеогеография / Н. А. Ясаманов. – М. : Недра, 1985. – 136 с.

Суспільно-географічні дослідження

1.                Богорад О. Д. Регіональна економіка : словник-довідник / О. Д. Богорад, О. М. Шевелєв, В. М. Падалка, В. М. Підмогильний. – К. : НДІСПМ, 2004. – 346 с.

2.                Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / В. М. Геєць. – К. : Ін-т екон. прогнозування: Фенікс, 2003. – 1008 с.

3.                Підгрушний Г. П. Особливості, тенденції та перспективні напрямки розвитку промисловості України та її регіонів / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2000. – № 2. – С. 20–25.

4.                Маруняк Є. О. Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України / Є. О. Маруняк. – К. : Реферат, 2007. – 208 с.

5.                 Крючкова І. В. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / за ред. І. В. Крючкової. – К. : Основа, 2007. – 488 с.

6.                Данилишин Б. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку / Б. Данилишин, О. Веклич // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 13–20.

7.                Human development report . [Електронний ресурс]. 2007–2008. – P. 230. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/

8.                Регіони України. Статистичний щорічник / [за ред. О. Г.Осауленка]. – К., 2008. – 803 с.

9.                Голиков А. П. Стратегия регионального развития: европейский контекст : монографія / А. П. Голиков, Н. А. Казакова. – Харьков:  Экограф, 2008. – 180 с.

10.            Данилишин Б. М. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / за заг. ред. Б. М. Данилишина. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 620 с.

11.           Нагірна В. П. Київський регіон в аграрному секторі України / В. П. Нагірна // Український географічний журнал. – 2006. – № 3. – С. 30–37.

12.           Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док. : www.rada.gov.ua.

13.           Барановський М. Депресивні аграрні території України: методичні підходи до ідентифікації, практичні результати / М. Барановський // Економіка України. – 2003. – № 10. – С. 70–76.

14.           Качаєв Ю. Д. Територіальні особливості інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України / Ю. Д. Качаєв // Часопис соціально-економічної географії. – 2007. – № 2 (3). – С. 190–198.

15.           Фащевський М. І. Соціально-економічний розвиток регіонів України і міждержавна міграція населення / М. І. Фащевський, М. П. Немченко // Український геогр. журнал – 2006. – № 4. – С. 44–50.

16.           Іщук С. І. Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту : монографія / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К. : ВГЛ «Обрії», 2005. – 239 с.

Геоморфологія

1.                Палієнко Е. Т. Формування геоморфологічних знань у школярів / Е. Т. Палієнко. – К. : Рад. шк., 1982. – 128 с.

2.                Ковальчук І. П. Програма та лабораторні роботи з курсу «Геоморфологія» / І. П. Ковальчук, М. Б. Іваник. – Львів, 1996.

3.                Кравчук Я. С. Iнженерно-геоморфологiчне картографування / Я. С. Кравчук. – Львiв : Світ, 1991. – 144 с.

4.                Кружалин В. И. Практикум по общей геоморфологи : учеб. пособие / В. И. Кружалин, С. В. Лютцау. – М., 1998. – 82 с.

5.                Леонтьев О. К Общая геоморфология : учеб. пособие / О. К. Леонтьев, Г. И. Рычагов – М. : Высш. шк., 1988. – 287 с.

6.                Рудько Г. І. Геологія з основами геоморфології / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, О. В. Чепіжко, М. Д. Крочак. – Чернівці : Букрек, 2010. – 400 с.

7.                Скварчевська О. В. Робоча програма та лабораторні роботи з геоморфології / О. В. Скварчевська. – Львів, 1981.

8.                Спиридонов А. И. Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования / А. И. Спиридонов. – М. : Высш. шк., 1970.

9.                Горішний П. М. Методичні вказівки до курсу «Морфологічний аналіз» / П. М. Горішний. – Львів : Видавн. центр ЛНУ, 2004. – 33 с.

10.           Карпенко Н. І. Рекреаційна оцінка рельєфу (методичні вказівки) / Н. І. Карпенко, П. М. Горішний, Ю. В. Зінько. – Львів : Видавн. центр ЛНУ, 2005. – 51 с.

11.           Рудько Г. І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) : монографія / Г. І. Рудько, С. В. Гошовський ; за ред. Г. І. Рудька. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2006. – 464 с.

12.           Горішний П. М. Завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Геоморфологія» / П. М. Горішний, Г. Р. Чупило. – Львів : Видавн. центр ЛНУ, 2004. – 55 с.

13.           Стецюк В. В. Лабораторний практикум із загальної геоморфологи. Курс лекцій для студентів географічних, геологічних та природничо-географічних факультетів вищих навчальних закладів України / В. В. Стецюк, С. В. Міхелі, Т. І. Ткаченко. – К. : ВГЛ Обрії, 2008. – 96 с.

14.           Стецюк В. В. Геоморфологія. Курс лекцій для студентів географічних, геологічних та природничо-географічних факультетів вищих навчальних закладів України : навч. посібник / В. В. Стецюк, С. В. Міхелі, Т. І. Ткаченко. – К. : ВГЛ «Обрії», 2008. – 230 с.

15.           Колтун О. В. Вступ до геоморфології : навч. посібник / О. В. Колтун. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 80 c.

16.           Палиенко Э. Т. Поисковая и инженерная геоморфология / Э. Т. Палиенко. – К. : Вища шк., 1978. – 200 с.

17.           Кравчук Я. С. Інженерно-геоморфологічне картографування / Я. С. Кравчук. – Львів : Світ, 1991. – 144 с.

18.           Палієнко В. П. Сучасна динаміка рельєфу України / за ред. В. П. Палієнко. – К : Наук. думка, 2005. – 267 с.

19 Адаменко О. М. Екологічний аудит територій / О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко. – Ів.-Фр. : Факел, 2000. – 344 с.

19.           Природно-ресурсные, экологические и социально-экономические проблемы окружающей среды в крупных речных бассейнах / отв. ред. В. М. Котляков. – М. : Медиа-Пресс, 2005. – 368 с.

20.           Дмитрук О. Ю. Екотуризм : навч. посібник / О. Ю Дмитрук, С. В. Дмитрук. – К. : Альтер-прес, 2009. – 358 с.

21.           Багров М. В. Землезнавство : підручник / М. В. Багров, В. О. Боков, І. Г. Черваньов. – К. : Либідь, 2000. – 464 с.

22.           Стецюк В. В. Рельєф України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Стецюка. – К. : Вид. дім «Слово», 2010. – 688 с.

23.           Стихийные природные процессы: географические, экологические и социально-экономические аспекты / отв. ред. В. М. Котляков. – М. : НЦ ЭНАС, 2002. – 216 с.

24.           Изменения природно-территориальных комплексов в зонах антропогенного воздействия / отв. ред. В. М. Котляков. – М. : Медиа-Пресс, 2006. – 280 с.

25.           Бессолицина Е. П. Новые географические знания и направления исследований / Е. П. Бессолицина. – К. : ИД «Академпериодика», 2006. – 326 с.

Картографія

1.                Берлянт А. М. Карта – второй язык географии: очерки о картографии : кн. для учителя / А. М. Берлянт. – М. : Просвещение, 1985. – 192 с.

2.                Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация / А. М. Берлянт. – М. : Мысль, 1986. – 240 с.

3.                Л. Г. Руденко. Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрями розвитку : монографія / Руденко Л. Г., Козаченко Т. І., Ляшенко Д. О. та ін. – К. : Наук. думка, 2011. – 104 с.

4.                Жупанський Я. Твій супутник – карта / Я. Жупанський. – К. : Рад. шк., 1985. – 46 с.

5.                Козаченко Т. І. Картографічне моделювання : навч. посібник / Т. І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, А. ММолочко. – Вінниця: ТОВ «Антекс». – УЛТД, 1999.

6.                Куприн А. Занимательная картография : кн. для учащихся 6–8 кл. сред. шк. / А. Куприн.– М. : Просвещение, 1989. – 188 с.

7.                Куприна Л. Е. Туристическая картография : учебное пособие / Л. Е. Куприна. – М. : Флинта, 2010. – 280 с.

8.                Ляшенко Д. О. Картографія з основами топографії : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Ляшенко Д. О. – К. : Наук. думка, 2008.

9.                Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація. – К. : Академперіодика, 2007. – 408 с.

10.           Востокова А. В. Оформление карт. Компьютерный дизайн : уебник / А. В. Востокова,  С. М. Кошель, Л. А. Ушакова. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 288 с.

Збалансований розвиток та природокористування

1.                Байтала В. Д. Лісівничі перехрестя / В. Д. Байтала. – Харків : Прапор, 2005. – 165 с.

2.                Лісовський С. А. Основи сталого (збалансованого) економічного, соціального, екологічного розвитку : монографія / С. А. Лісовський. – Житомир: Полісся, 2007. – 108 с.

3.                Маруняк Є. О. Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України : монографія / Є. О. Маруняк. – К. : Реферат. – 2007. – 224 с.

4.                Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України : монографія / С. А. Лісовський  ; Інститут географії НАН України . – К., 2009. – 300 с.

5.                Гукалова І. В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація : монографія / І. В. Гукалова. – К. : ДП «Друкарня МВС України», 2009. – 346 с.

6.                Бондарук Г.В., Букша И.Ф., Лавров В.В. Сертификация ведения лесного хозяйства: анализ международных процессов и перспективы развития в Украине // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2003. – №11. – 4–9 c.

7.                Кравець П.В., Лакида П.І., Кременецька Є.О., Зібцев С.В. та ін. Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні / за ред. П.В. Кравця. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 248 с. (розділ у монографії)

8.                Любіцева О. О. Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір / О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька, Б. П. Яценко, П. О. Масляк, С. В. Павлов, Ю. О. Барбаш,; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010.

 

Орієнтовні напрями і теми науково-дослідницьких робіт  учнів МАН секції «Екологія» відділення наук про Землю, екології та аграрних наук (гідробіологія, гідро екологія), надані Інститутом гідробіології НАН України

 

№ з/п

Орієнтовні напрями наукових досліджень

Актуальні теми

1

Альгофлора водних екосистем та чинники, що впливають на її формування

Основні види водоростей, які спричинюють «цвітіння» води у водоймах певного регіону

Дослідження основних чинників, які впливають на «цвітіння» води певного населеного пункту

Порівняльна характеристика кількісного розвитку водоростей на різних за ступенем забруднення ділянках водойм

2

Водорості як індикатори забруднення водних екосистем

Моніторинг екологічного стану водойми за допомогою водоростей – індикаторів забруднення

3

Роль водоростей у самоочищенні та забрудненні водних екосистем

Роль певних угруповань водоростей у покращенні (погіршенні) екологічного стану певної водойми

Оцінка стану водних об’єктів за рівнем розвитку основних угруповань водоростей

4

Екологічна фізіологія водоростей.

Вплив абіотичних чинників на фотосинтетичну активність мікроводоростей

Добова динаміка фотосинтезу фітопланктону у певній водоймі під час сонячної та хмарної погоди

Добова динаміка фотосинтезу фітопланктону у різнотипних водоймах

5

Функціонування водоростей в умовах зміни клімату

Вплив підвищеної температури на швидкість росту деяких видів зелених та синьо-зелених водоростей (на прикладі культур)

6

Токсичність метаболітів синьозелених водоростей

Дослідження токсичності води під час «цвітіння» її синьо-зеленими водоростями на різних тест-об’єктах

7

Алелопатичні зв’язки між водоростями або вищими водяними рослинами і водоростями

Дослідження взаємовпливу між водяним горіхом та мікроводоростями

Дослідження взаємовпливу між окремими видами мікроводоростей

8

Ступінь розвитку перифітонних водоростей залежно від чинників водного середовища

Кількісні показники водоростей перифітону у різнотипних водоймах

Кількісні показники водоростей перифітону на ділянках водойм, що зазнають антропогенного впливу

9

Надмірний розвиток мікроводоростей. Шляхи впливу

Дослідження шляхів боротьби із заростанням акваріумів мікроводоростями

10

Макрофіти.

Біорізноманіття водних екосистем. Охорона рослинного світу

Рідкісні види макрофітів та їх угруповань певного регіону. Особливості охорони макрофітів

Вищі водяні рослини, перспективні для введення в інтродукцію

11

Забруднення водойм та процеси самоочищення

Вплив різних типів забруднення на розвиток макрофітів у водоймах. Методи боротьби з надмірним заростанням

Вплив рекреаційного навантаження на стан водної рослинності міських водойм

Дослідження впливу точкового джерела забруднення водойми на макрофіти

12

Біоіндикація екологічного стану водойм

Індикаторні властивості видів макрофітів та оцінка екологічного стану місцевої водойми за макрофітами

13

Продуктивність водних екосистем

Визначення трофічного статусу водойми за макрофітами

14

Біотехнологічний напрям

Дослідження швидкості накопичення біомаси та росту очерету звичайного і рогозу вузьколистого

Водойма у місті: як зберегти її чистою

Розроблення плану захисту міської водойми від забруднення за допомогою макрофітів (біоплато)

Перспективи використання вищих водяних рослин

15

Структура водної флори та рослинності

Домінуючі види вищих водяних рослин водойм різних типів та особливості структури їх угруповань

Фенологічні спостереження за окремими видами вищих водяних рослин

Сезонна характеристика вищих водяних рослин певної водойми

16

Функціонування макрофітів у водній екосистемі

Формування якості води у заростях вищих водяних рослин різних екологічних груп

Визначення ролі різних екологічних груп макрофітів у екосистемі водойми

17

Макробезхребетні

Оцінка екологічного стану водних об’єктів

Оцінка екологічного стану певної водойми з використанням методу штучних субстратів

18

Розроблення методів оцінки екологічного стану водних об’єктів

Вплив параметрів занурених штучних субстратів на їх заселення макробезхребетними

19

Функціонування гідробіонтів в умовах зміни клімату

Вплив підвищеної температури води на розвиток гідробіонтів

20

Дослідження організаційної структури популяцій молюсків

Розмірно-вагові характеристики молюсків, що населяють певні водойми (біотопи)

21

Зміни організаційної структури популяцій за дії чинників зовнішнього середовища

Вплив певного чинника (температура, проточність, хімічний склад води, характер субстрату) на популяції певного виду молюска

Фауна та екологія бабок певної місцевості у сезонному аспекті

22

Риби.

З’ясування умов та чинників, які сприяють підвищенню життєздатності ікри та продуктивності риб

Вплив світлового чинника на життєздатність ікри риб, що розвивається

Вплив світлового чинника на темпи росту і живлення личинок риб

Вплив температури водного середовища на життєздатність ікри риб

Вплив температури водного середовища на характер живлення і темпи росту личинок риб

23

З’ясування шкідливого антропогенного впливу на риб та розроблення засобів протидії або запобігання їх дії

Вплив іонів міді на життєздатність ікри риб

Вплив іонів цинку на життєздатність ікри риб

24

Біотестування та фізико-хімічні методи оцінки якості води

Оцінка якості природної води за допомогою рослинних біотестів (Lemna minor – ряска мала, Lactuca sativa – салат посівний, Allium cepa – цибуля звичайна)

Оцінка якості природної води шляхом визначення швидкості руху протоплазми у клітинах макролітів

Оцінка якості води за її фізичними властивостями (температура, запах, мутність, кольоровість, сухий залишок тощо)

Оцінка якості води за гідрохімічними показниками (рН, розчинений у воді кисень, амонійний азот, нітрати, нітрити, фосфати тощо)

Порівняння чутливості різних рослинних біотестів

Оцінка токсичності донних відкладів за допомогою біотестування водних витяжок

Пошук перспективних тест-організмів для оцінки якості донних відкладів

Оцінка стану ґрунтів (водних витяжок) методами біотестування

Порівняння якості поверхневого та придонного шару води за допомогою біотестів

 

 

Орієнтовні напрями і теми науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України секцій «Англійська мова», «Німецька мова», «Французька мова» відділення мовознавства та методичні рекомендації з організації науково-дослідницької діяльності, надані Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

 

 

Основні напрями наукових досліджень

Актуальні теми

Англійська мова

Глобалізація у мовній сфері, мовні контакти, етимологія, лексикологія, фразеологія, неологія, мовний етикет, стилістика, національна варіативність, соціолінгвістика, етнолінгвістика

1. Вплив англійської мови на українську та інші  мови світу на сучасному етапі.

2. Слова англомовного походження в українській мові.

3. Порівняльна характеристика англійських та українських прислів’їв і приказок.

4. Звертання в українській та англійській мовах.

5. Особливості англійської мови у США тощо

Німецька мова

Мовні контакти, етимологія, лексикологія, фразеологія, неологія, мовний етикет, стилістика, національна варіативність, соціолінгвістика, етнолінгвістика

1. Слова німецького походження в сучасній українській мові.

2. Німецькі елементи в українських топонімічних та інших географічних назвах.

3. Спільні риси й відмінності між німецькими й українськими крилатими словами й виразами.

4. Звертання в українській та німецькій мовах.

5. Національні варіанти німецької мови

Французька мова

Мовні контакти, етимологія, лексикологія, фразеологія, неологія, мовний етикет, стилістика, національна варіативність, соціолінгвістика, етнолінгвістика

1. Французькі запозичення в українській мові.

2. Інтернаціоналізми французького походження.

3. Французький мовний етикет.

4. Звертання в українській та французькій мовах.

5. Французька мова поза межами Франції

 

 

Методичні рекомендації

з організації науково-дослідницької діяльності в системі МАНУ

 

1.     Особливості вибору теми науково-дослідницької роботи

Безумовно, передумовою наукової діяльності учня, мають бути його особисте бажання та свідома зацікавленість займатися нею. Цьому можна сприяти, це можна стимулювати, але будь-який примус або спонукання є абсолютно недоречними і навіть шкідливими. Чималою мірою це стосується наук негуманітарного профілю.

Якщо особисті уподобання школяра стосуються інших наук, наприклад технічних, не варто переконувати його у необхідності чи доцільності займатися суспільними науками. Практика свідчить, що справжнє поєднання різнопланових за спрямуванням інтересів і здібностей є досить рідкісним, якщо не винятковим явищем.

Чимале, хоча й не абсолютне значення має також особиста мотивація, яка може бути пов’язаною з особливими та суто індивідуальними причинами. Проте надзвичайно важливим чинником є розуміння того, що саме наука має вирішальне значення для подальшого технічного та культурного прогресу, без якого неможливий розвиток сучасної людини та суспільства в цілому.

Щодо мовознавства, то дуже важливо переконати дослідника-початківця у тому, що мова не лише залишається основним засобом спілкування між людьми, а й відіграє важливу роль у збереженні та зміцненні принципів миру, демократії й гуманізму, сприяє кращому взаєморозумінню і є невід’ємною складовою культури.

Тема науково-дослідницької роботи має бути, безперечно, актуальною, але не надто широкою, краще навіть відносно вузькою. Під час вибору конкретної теми слід виходити насамперед із особистих уподобань, щоб майбутня пошукова діяльність відповідала власним науковим інтересам учня і приносила йому задоволення. Спочатку доцільно визначитися з тематичним спрямуванням, обравши конкретну мову або групу мов (романські, германські), а також відповідний розділ мови, наприклад фонетику, морфологію, синтаксис або лексикологію.

Бажано торкатися культурологічних і країнознавчих аспектів, вони є особливо актуальними на сучасному етапі. Водночас учень повинен мати принаймні загальне уявлення про напрями й теми, які завжди будуть актуальними (і саме в цьому йому має допомогти викладач або консультант), а також ознайомитися з науковою літературою із загальних питань (приклади подаються далі).

 

Список рекомендованої літератури

 

1.            Белецкий А. А. Задачи дальнейшего сравнительно-исторического изучения языков / А. А. Белецкий // Вопросы языкознания. – 1955. – № 2.

2.            Берков В. П. Современные германские язики / В. П. Берков. – Изд. 2-е. – М. : Астрель АСТ, 2001.

3.            Богородицкий В. А. Введение в сравнительное изучение романских и германских языков / В. А. Богородицкий. – М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1953.

4.            Будагов Р. А. Человек и его язык / Р. А. Будагов // Вопросы языкознания. – 1970. – № 6.

5.            Булаховський Л. А. Значення мовознавства / Л. А. Булаховський. – К. : Рад. шк., 1962.

6.            Бурсье Э. Основы романского языкознания / Э. Бурсье. – М. : Изд-во иностр. лит., 1952.

7.            Введение в германскую филологию / под ред. В. М. Павлова. – М. : Высш. шк., 1980.

8.            Герд А. С. Введение в этнолингвистику / А. С. Герд. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005.

9.            Девкин В. Д. Занимательная лексикология / В. Д. Девкин. – М. : Владос, 1998.

10.        Донских О. А. К истокам язика / О. А. Донских. – Новосибирск : Наука, 1988.

11.        Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика. Нариси / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007.

12.        Зубова Т. Е. Введение в романскую філологію / Т. Е. Зубова, Л. Ф. Кистанова, А. И. Чапля. – Минск : Высш. шк., 1983.

13.        Колесов В. В. Гордый наш язык… / В. В. Колесов. – СПб. : Авалон, Азбука-классика, 2007.

14.        Кондрашов Н. А. История лингвистических учений / Н. А. Кондрашов. – М. : Просвещение, 1979.

15.        Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2000.

16.        Ломб К. Как я изучаю язики / К. Ломб. – М. : Прогресс, 1978.

17.        Романские язики / под ред. М. С. Гурычевой и Н. А. Катагощиной. – М. : Наука, 1965.

18.        Русанівський В. М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 2004. – № 4.

19.        Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008.

20.        Сергиевский М. В. Введение в романское языкознание / М. В. Сергиевский. – М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1954.

21.        Сухарев В. А. Мы говорим на разных язиках / В. А. Сухарев. – М. : ФАИР, 1998.

22.        Тищенко К. М. Мовні контакти: свідки формування українців / К. М. Тищенко. – К. : Аквілон-Плюс, 2006.

23.        Тищенко К. М. Основи мовознавства / К. М. Тищенко. – К. : Київськ. ун-т, 2007.

24.        Успенский Л. В. Культура речи / Л. В. Успенский. – М. : Знание, 1976.

25.        Широков О. С. Введение в языкознание / О. С. Широков. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985.

 

2.     Початковий понятійний апарат досліджень

 

Починати слід із ознайомлення з науково-популярною літературою, як друкованою, так і в електронному вигляді. Щоправда, нині в Інтернеті можна знайти не тільки серйозні чи просто цікаві матеріали, а й чимало таких, що не можуть претендувати на науковий чи пізнавальний статус. Зокрема, трапляються тексти суто популярного спрямування, що містять неповну, неточну інформацію або положення, які не є загальновизнаними чи достатньою мірою обґрунтованими. Крім того, останнім часом з’явилося чимало матеріалів, авторами яких є переважно представники нефілологічних спеціальностей (історики, економісти тощо), які декларують якісно нові й нерідко навіть «революційні» думки щодо мовних питань, зокрема щодо генеалогічної спорідненості мов світу, походження окремих слів тощо. До такої інформації слід ставитися критично, оскільки такого роду евристичність і сенсаційність далеко не завжди сприяють правильному розумінню мовних питань.

Щодо засвоєння базової лінгвістичної термінології, то під час ознайомлення з літературою рекомендується користуватися довідковими джерелами, а саме енциклопедіями, тлумачними словниками, у тому числі галузевими, а також словниками лінгвістичних термінів. Належне уявлення і розуміння принаймні найпоширенішої термінології є важливою передумовою вироблення професійних підходів і навичок. Крім того, за таких умов більшість термінів засвоюватимуться краще завдяки асоціативному методу.

 

Список рекомендованої літератури

 

1.            Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 4-е изд. – М., 2007

2.            Єрмоленко С. Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. – К. : Либідь, 2001.

3.            Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006.

4.            Левицький Ю. М. Мови світу. Енциклопедичний довідник / Ю. М. Левицький. – Львів : Місіонер, 1998.

5.            Лингвистический энциклопедический словар / под ред. В. Н. Ярцевой. – М. : Сов. энц., 1990.

6.            Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо. – М. : Изд-во иностр. лит., 1960.

7.            Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. : Просвещение, 1976.

8.            Большая Российская энциклопедия : в 30 т. / председатель науч.-ред. совета Ю. С. Осипов ; отв. ред. С. Л. Кравец. – Т. 9. Динамика атмосферы – железнодорожный узел. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2007. – 767 с.

9.            Ротевич Є. В. Словник лінгвістичних термінів / Є. В. Ротевич, Н. С. Родзевич. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957.

10.       Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2006.

11.       Скопненко О. І. Мала філологічна енциклопедія / О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2007.

12.       Тищенко К. М. Мови Європи. Календар на 2001 р. (за матеріалами Лінгвістичного навчального музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К. : Кальварія, 2001.

13.       Языки и диалекты мира. Проспект и словник / отв. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Наука, 1982.

 

3.     Особливості застосування різних методів дослідження

 

Звісно, що основними методами дослідження у даному випадку мають бути лінгвістичне спостереження та опис. Бажано починати з безпосереднього аналізу мовного матеріалу, використовуючи для цього насамперед художню літературу, краще того жанру й тих авторів, які більше цікавлять молодого дослідника. Створюється своєрідний банк даних у вигляді картотеки або ж окремих файлів у комп’ютері. Саме за таких умов наукова робота може бути справді ефективною й цікавою з самого початку, що є дуже важливим.

Слід також намагатися використовувати порівняльний метод, проводячи паралелі між досліджуваною та іншими відомими мовами, насамперед рідною. Цілком прийнятним є висування гіпотез. Застосування статистичних методів дасть змогу мати більше підстав для перших типологічних узагальнень і класифікації тих чи тих мовних явищ. Слід також використовувати графічні засоби (таблиці, схеми, діаграми тощо) і лексичні реєстри (переважно у вигляді додатків).

 

Список рекомендованої літератури

 

1.      Білецький А. О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві / А. О. Білецький // Методологічні питання мовознавства. – К., 1966.

2.      Єрмоленко С. Я. Лінгвістичні теорії, конкретні методи дослідження / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 1981. – № 4.

3.      Общее языкознание: Методы лингвистических исследований / отв. ред. В. М. Серебренников. – М. : Наука, 1973.

4.      Принципы описания языков мира / под ред. В. Н. Ярцевой и Б. А. Серебренникова. – М. : Наука, 1976.

5.      Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008.

 

4.     Погляд на учнівське дослідження

 

Принциповим критерієм до роботи молодого дослідника має бути самостійний і творчий підхід до мовного матеріалу. Реферативні аспекти обов’язково мають поєднуватися з намаганням виробити власний погляд, висловити незалежні думки, сформульовані на основі здійсненого аналізу.

Ставлення до учнівських робіт має бути об’єктивним і водночас толерантним, адже йдеться про перші спроби здійснення наукового аналізу без достатнього досвіду такої діяльності.

Традиційними й неодмінними критеріями оцінки роботи є її актуальність і новизна, а також теоретичне і практичне значення, чітко визначені мета і завдання, кількісна достатність і тематична відповідність бібліографічного списку.

Одними з головних аспектів оцінки роботи є самостійність наукової діяльності учня, стиль викладу, грамотність, а також дотримання основних формальних вимог. Ідеться про те, що науково-пошукова діяльність має сприяти підвищенню не лише філологічного, а й культурного та інтелектуального рівня учня.

 

Список рекомендованої літератури

 

1.     Кононенко Т. П. Вимоги до написання науково-дослідних учнівських робіт з українознавства [Електронний ресурс] / Т. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко // Режим доступу: http://nrius.org.ua/index.php? option=com_content & view.

2.     Кущенко І. Ю. Мотивація науково-дослідницької діяльності учнів – запорука успішності в навчальній і позанавчальній роботі [Електронний ресурс] / І. Ю. Кущенко // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/ 2008_ 1/08 kiunpr.pdf

3.     Мотуз Л. І. Проектно-дослідницька діяльність учнів – активна спонукальна сила до навчання [Електронний ресурс] / Л. І. Мотуз // Режим доступу: http://intconf.org/motuz-li-proektno-doslidnitska-diyalnist-uchniv-aktivna-sponukalna-sila-do-navchannya/

 

5. Урахування вікових особливостей та пізнавальних можливостей учнів

 

Заняття філологією взагалі й мовознавством зокрема невіддільні від вивчення мов. Зауважимо, що вивчення будь-якої мови краще починати якомога раніше. Учні можуть вивчати й досліджувати мови й самостійно (за допомогою самовчителів, електронних засобів тощо), але принаймні на початковому етапі бажаною є присутність кваліфікованого викладача. При цьому неприпустимим є диктат або психологічний тиск, спрямований на вибір тієї чи тієї мови. Учень має вибрати тему добровільно.

Надзвичайно важливим є вироблення звички вивчати мову регулярно, постійно повторювати пройдений матеріал, адже забування відбувається так само швидко, як і запам’ятовування. Дуже корисним є асоціативний метод, у поєднанні із зазвичай розвиненою у дітей механічною пам’яттю він стає особливо ефективним.

Щодо вікових особливостей, які стосуються наукової діяльності, то загалом немає підстав установлювати якісь обмеження. Потяг до пошукової роботи, виявлений у ранньому віці, слід усіляко схвалювати, підтримувати і стимулювати.

 

Список рекомендованої літератури

 

1.     Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К. : Рад. шк., 1976.

2.     Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2001.

3.     Данилова Л. Розвивати пізнавальну активність учнів / Л. Данилова // Рідна школа. – 2002. – № 6. – С. 18–20.

4.     Мойсеюк М. Є. Педагогіка / М. Є. Мойсеюк. – К. : Либідь, 2001.

5.     Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2002.

 

6. Вибір літературних джерел

 

Вибір конкретних джерел фактичного мовного матеріалу, звісно, залежить від обраної теми. Проте можна рекомендувати звертатися насамперед до класичних творів як кращих зразків красного письменства (окремі видання, тематичні збірки, хрестоматії тощо).

Водночас першочерговий інтерес із погляду сучасного стану мов становлять твори останніх років, які відображають новітні мовні явища та зміни.

Оптимальним можна вважати використання творів улюблених авторів або принаймні представників улюбленого жанру, що цілком може стосуватися детективної, пригодницької літератури тощо.

Не рекомендується послуговуватися при цьому адаптованими текстами, оскільки їхнє призначення обмежується навчальними потребами.

Джерелами фактичного матеріалу можуть бути також тлумачні, етимологічні, термінологічні, рідше перекладні та інші словники, а також юридичні, політичні документи тощо.

Для кращого розуміння обраної теми та набуття навичок дослідницької роботи не завадить ознайомитися також з дисертаціями й авторефератами.

 

Список рекомендованої літератури

 

1.     Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень / А. О. Афанасьєв. – Харків, 2005.

2.     Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха. – К., 2002.

3.     Єріна А. М. Методологія наукових досліджень / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К., 2004.

4.     Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.info-library. com. ua. books-text-3033.html.

5.     Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень / О. В. Крушельницька. – К., 2003.

 

Орієнтовні напрями та тематики учнівських досліджень секцій «Філософія» та «Релігієзнавство» відділення філософії та суспільствознавства, надані Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

 

Відділення філософії та суспільствознавства

№ з/п

Назва секції

Орієнтовні напрямки наукових досліджень

Актуальні теми

1

Філософія

Предмет філософії, її функції, зв’язок з іншими науками.

Методи філософії, стилі філософування, позиція філософа у суспільстві.

Історія філософії та сучасна філософія, українська філософія і національні традиції філософування.

Філософія історії і методологія історичного пізнання.

Політична філософія і глобальні проблеми сучасного світу

 

Філософська антропологія,  мета-антропологія, постантропологія, етика, біоетика, філософія культури, філософія статі та гендеру, філософія мистецтва

Філософія антропогенезу.

Перспективи еволюції людини і людства, комп’ютерна цивілізація і природні виклики людині.

Пізнання і творчість у людському житті.

Досягнення та втрати гендерної рівності.

Світоглядний діалог культур Сходу та Заходу.

Роль філософії у людському бутті

Філософські ідеї у культурі Київської Русі.

Особливості середньовічного способу філософування

Богословсько-філософські ідеї у творах Кирила Туровського.

Особливості давньоруської екзегези як типу середньовічного філософування

2

Релігієзнавство

Орієнтовні напрями.

Історія релігії в Україні та світі.

Психологія релігії.

Соціологія релігії.

Релігійне краєзнавство

Природа молодіжної (підлітково-дитячої) релігійної свідомості.

Історія окремих парафій, ікон, священників, храмів.

Зміна релігійності українського народу (рівень, тенденції).

Взаємодія громад різних  конфесійних орієнтацій на місцевому рівні

 

 

Орієнтовні напрями і теми науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України секції «Українська література» відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, надані Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

 

Тематика досліджень з теорії літератури передбачає глибоке ознайомлення з теоретичними концепціями і школами, які активно формувалися упродовж XX ст. та які виробили власні теоретичні поняття і методи інтерпретації. Соціологічна, формалістична, психоаналітична, герменевтична, рецептивна, постструктуралістська школи характеризуються цілком специфічною методологією і власними інтерпретативними стратегіями прочитання літературного твору, які вже аналітично досліджені та описані.

Потрібно також мати на увазі, що теорія літератури розвивається у тісному зв’язку з філософією, естетикою і риторикою, починаючи з поетики Аристотеля. Теоретичні концепції німецьких романтиків, французьких класицистів, російських і французьких символістів, натуралізм Е. Золя, структуралізм Р. Якобсона, рецептивна естетика Г. Р. Яуса становлять на сьогодні золотий фонд західного теоретико-літературного знання. Особливі форми теоретико-літературного знання складаються і на Сході, тому вивчення східної поетики наразі видається особливо актуальним.

Обираючи тематику теоретико-літературних досліджень, варто зважати на постійну еволюцію теоретичного знання та зміну його парадигм. Так, у середині ХХ ст. важливу роль відіграла взаємодія теорії літератури з лінгвістикою, наприкінці ХХ ст. кардинальну роль у розвитку теоретико-літературних досліджень відіграв вплив культурних студій та антропології (психоаналізу, постколоніальних студій, гендерних студій). Сучасна теорія літератури визначається зміною класичної поетики на некласичну, а також актуальністю таких нових напрямів, як дослідження тілесності та візуальних форм репрезентації, питання розмивання жанрових структур у сучасній літературі, поява кібер- та веб-літератури. Актуальним лишається розвиток теорії автора, теорії тексту, теорії читача (і читання).

Вибір теоретичної проблеми залежить від знань учня основних теоретичних напрацювань так конкретної літературної практики. Бажано поєднувати теоретичний аналіз із практичним аналізом художніх текстів, періодів, літературних видань. Залишається також актуальним біографічний метод з огляду на історико-культурні контексти, які впливають на формування авторської індивідуальності та визначають її типологію. Крім того, важливо орієнтуватися на такі міждисциплінарні аспекти теоретичних досліджень, як взаємодія кіно та літератури, візуальних форм мистецтва і літератури, антропології повсякдення і літератури, історичного та художнього наративів.

Щоб робота містила істотну новизну, слід зважати на межі інтерпретації, які пропонує та чи інша теорія, адже кожна з них абсолютизує якийсь окремий підхід – рецептивний, структурний, формальний, соціологічний тощо. Загалом для сучасного літературознавства прикметною є теоретична еклектика, тобто вибір різних теоретичних концепцій залежить від специфіки досліджуваного об’єкта.

 

Учні повинні демонструвати знання у таких напрямах:

• літературно-критичні школи і теорії інтерпретації літературного твору у вітчизняному та західному літературознавстві;

• розвиток літературних напрямів, стилів і шкіл (бароко, романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм, авангардизм тощо);

• основні концепції українських літературознавців (П. Куліша, М. Драгоманова, І. Франка, О. Білецького, Ю. Шевельова, Г. Грабовича та ін.);

• поняття про літературні стилі, жанри, напрями;

• поняття про актуальні напрями сучасного літературознавства (модерністську і постмодерністську критику, постколоніальну критику, гендерну критику);

• наративні теорії у сучасному літературознавстві;

• література і масова культура.

 

Напрями наукових досліджень

Актуальні теми

1. Теоретичні концепції в українському літературознавстві та критиці.

2. Література й інші види мистецтв.

3. Література і масова культура.

4. Теорія роману в її історичному розвитку.

5. Історична поетика та жанрологія.

6. Сучасні культурні студії і літературна критика (феміністична, постколоніальна, психоаналітична, марксистська критика, екокритика).

7. Міф та література

1. Теоретичні погляди українських романтиків (М. Максимович, П. Куліш, М. Костомаров).

2. Літературно-критичні погляди українських літературознавців (на вибір: М. Драгоманов, І. Франко, М. Євшан, М. Зеров, Ол. Білецький, Л. Білецький, Д. Чижевський, І. Айзеншток, Б. Гудзій, Ю. Шевельов, І. Костецький, Г. Грабович).

3. Розвиток романного мислення упродовж ХХ століття.

4. Київський літературний текст.

5. Жінка і побут у літературі.

6. Популярна культура і література – жанри й типи оповідей: роман, детектив, бойовик, комікс.

7. Кіч як мета історичної форми популярної культури.

8. Кіно та література. Проблеми інсценізації літературних творів.

9. Пейзаж у творчості українських письменників.

10. Міфопоетика та її місце у літературній творчості (Т. Шевченко, П. Тичина, Є. Маланюк та ін.).

11. Постмодерністський роман в українській (російській, польській, сербській) літературі.

12. Тіло і сексуальність у літературі.

13. Літературний ринок і питання популярності сучасного письменника.

14. Літературний канон і його зміна: історико-теоретичні аспекти.

15. Соцреалістичний канон та його виявлення у творчості радянських письменників.

16. Теоретичні концепції літературного модернізму (авангардизму, постмодернізму)

 

Список рекомендованої літератури

Основні праці

1.                Блум Гаролд. Західний канон : книги на тлі епох : пер. з англ. / Гаролд Блум. – К. : Факт, 2007. – 720 с.

2.                Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство і культурологія / П. Баррі. – К. : «Смолоскип», 2008. – 358 с.

3.                Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы / А. И. Белецкий ; под общей ред. Н. К. Гудзия. – М. : Просвещение, 1964. – 478 с.

4.                Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики : [навч. посібник] / Л. Білецький ; упоряд., авт. передм. і приміток М. М. Ільницький. – К : Либідь, 1998. – 408 с.

5.                Бовсунівська Т. Когнітивна жанрологія і поетика / Т. Бовсунівська. – К., 2011.

6.                Від теорій до методів : нові інтерпретаційні стратегії у літературознавстві та культурології / упоряд. Деніел Белград. – К. : Факт, 2009. – 158 с.

7.                Ингарден Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден. – М., 1962.

8.                Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ сторіч / М. Гнатюк. – Л. : Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2002. – 208 с.

9.                Жирмунский В. М. Введение в литературовединие : Курс лекций / В. М. Жирмунский ; под ред. З. И. Плавскин, В. В. Жирмунская [Санкт-Петербургский гос. ун-т]. – СПб, 1996. – 440 с.

10.            Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. : Трактаты, статьи, эссе / под общ. ред. Г. К. Косикова. – М. : Изд-во Моск. университета. – 1987. – 510 с. – С. 435.

11.            Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. : трактаты, статьи, эссе / сост., общ. ред. Г. К. Косиков. – М. : Изд-во Московского университета, 1987. – 511 с.

12.            Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство : посібник / Н. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 390 с.

13.            Крістева Ю. Самі собі чужі / Ю. Крістева. – К. : Основи, 2004.

14.            Література. Теорія. Методологія / упорядн. Данута Уліцька ; перекл. з польськ. С. Яковенка. – К. : Вид-во «Києво-Могилянська Академія», 2008. – 544 с.

15.            Мітосек З. Теорія літературних досліджень / З. Мітосек. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 408 с.

16.            Наливайко Д. С. Искусство : направления, течения, стили / Д. С. Наливайко. – К. : Мистецтво, 1985. – 365 с.

17.            Уэллек Р. Теория литературы / Р. Уэллек, О. Уоррен. – М. : Прогресс, 1978.

18.            Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні / І. Фізер. – К. : АТ «Обереги», 1996. – 192 с.

19.            Фрэзер Дж. Золотая ветвь / Дж. Фрэзер. – М., 1984.

20.            Юнг К. Г. Феномен в искусстве и науке : собр. соч. : в 19 т. – Т. 15 / К. Г. Юнг. – М., 1992.

21.            Якобсон Р. Избранные работы / Р. Якобсон. – М., 1985.

22.            Яусс Г. Р. Досвід естетичного сприйняття і літературна герменевтика / Ганс Роберт Яусс. – К. : Основи, 2011.

23.            Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. – М., 2004.

24.            Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И. П. Ильин. – М., 1996.

25.            Козлов А. С. Мифологическое направление в литературоведении США / А. С. Козлов. – М., 1984.

26.            От структурализма к постструктурализму. Французская семиотика. – М., 2000.

27.            Черняк М. А. Массовая литература ХХ века : учебное пособие / М. А. Черняк. – М., 2007.

 

Актуальні праці  щодо запропонованих наукових напрямів

1.                Чижевський Д. Історія української літератури / Д. Чижевський. – Тернопіль : Феміна. – 1994.

2.                Зеров М. Нове українське письменство / М. Зеров. – К., 2002.

3.                Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література, мистецтво, ідеології : у 3-х томах / Ю. Шерех. – Харків : Фоліо, 1998.

4.                Грабович Г. До історії української літератури / Г. Грабович. – К. : Критика, 2002.

5.                Грабович Г. Тексти і маски / Г. Грабович. – К. : Критика, 2005.

6.                Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К. : Либідь. – 1997.

7.                Павлишин М. Канон та іконостас / М. Павлишин. – К. : Час. – 1997.

8.                Агєєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агєєва. – К., 2003.

9.                Біла А. Український літературний авангард. Пошуки, стильові напрямки / А. Біла. – К. : Смолоскип, 2006.

10.           Мовчан Р. Український модернізм 1920-х. Портрет в історичному інтер’єрі / Р. Мовчан. – К., 2008.

11.           Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі : ґенеза, розвиток, модифікації / В. Хархун. – Ніжин, 2009.

12.           Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2005.

13.           Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів : Літопис, 1997 (друге видання: К. : Критика, 2009).

14.           Гундорова Т. Кітч і література. Травестії / Т. Гундорова. – К. : Факт, 2008.

 

 

Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт із давньої української літератури

Перш ніж братися за наукову роботу, молодому дослідникові необхідно як слід ознайомитися з джерелами: читати тексти, міркувати, вміти розкривати порушену тему, робити правильні висновки з прочитаного. Працювати потрібно самостійно, користуючись допоміжною літературою, але намагатися, щоб дослідження не перетворилося на реферат чи компіляцію.

Необхідно поставити перед собою завдання – сформулювати тему наукової роботи. Далі слід чітко спланувати дослідження, зібрати літературу й лише потім починати роботу. Будь-яка цитата з джерела чи сторонньої літератури повинна мати посилання. Використання додаткової літератури є бажаним, кількість використаних джерел свідчить про ерудицію молодого дослідника, його здатність працювати й аналізувати. Пошук літератури треба вести самостійно. З точки зору наукової етики на початку роботи слід згадати попередників – науковців, що працювали з цією або подібною темою, чия праця допомогла виконати власну наукову роботу. Також бажано зазначити актуальність проведеного дослідження, його можливу користь для науки загалом чи в конкретній галузі, окреслити перспективу.

 

Напрям наукових

досліджень

Актуальні теми

1. Вивчення літописних пам’яток давньоукраїнського письменства.

2. Ораторська проза.

3. Дружинний епос («Слово о полку Ігоревім»).

4. Полемічна література.

5. Дослідження барокової прози та поезії.

6. Вивчення шкільної драми.

7. Козацька історіографія ХVІІ–ХVІІІ ст.

8. Українська філософська поезія і проза ХVІІІ ст. (Григорій Савич Сковорода)

1. Літописання Київської Русі.

2. «Повчання дітям» Володимира Мономаха, його особливості та джерела.

3. Біблія й література Київської Русі.

4. «Повість врем’яних літ» – перший художній твір давньої української літератури.

5. Київський літопис як пам’ятка літератури.

6. Галицько-Волинський літопис і образ Данила Галицького.

7. «Похвала князю Вітовту» і її місце в Галицько-Волинському літописі.

8. «Слово о полку Ігоревім» – видатна пам’ятка української літератури ХІІ ст.

9. Апокрифи в історії української літератури.

10. Біблія і давня українська література.

11. Митрополит Іларіон – письменник і патріот.

12. Образ Олександра Македонського в давній українській літературі.

13. Проблема церковної унії в українській літературі.

14. Києво-Печерський патерик – найпопулярніша книга ХVІ–ХVІІІ ст.

15. Творчість Івана Вишенського та її художні особливості.

16. Творчість мандрівних дяків та її особливості.

17. Бурлеск і травестія в українській літературі ХVІІ–ХVІІІ ст.

18. Гумор і сатира в українській літературі ХVІІ–ХVІІІ ст.

19. Український вертеп та його особливості.

20. «Автобіографія» Іллі Турчиновського та її особливості.

21. Зорова поезія ХVІІ–ХVІІІ ст.

22. «Енеїда» І. П. Котляревського й бурлескно-травестійна література ХVІІ–ХVІІІ ст.

23. Українська інтермедія ХVІІ–ХVІІІ ст.

24. Українська полемічна література ХVІІ–ХVІІІ ст. та її особливості.

25. Українська шкільна драма ХVІІ–ХVІІІ ст.

26. Трагедокомедія Феофана Прокоповича «Владимир».

27. Історична драма ХVІІІ ст.: сюжети, особливості поетики.

28. Біблійні сюжети й мотиви в українській літературі другої половини ХVІ–ХVІІІ ст.

29. Творчість Климентія Зіновіїва.

30. Художні особливості поезії Івана Величковського.

31. Теорія літератури в українських словниках ХVІІ–ХVІІІ ст.

32. Козацькі літописи Самійла Величка, Григорія Граб’янки, Самовидця.

33. «Історія Русів» як зразок політичного памфлету.

34. Григорій Сковорода: біографія, творчість.

35. Мікрокосм і макрокосм у Григорія Сковороди

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури

Зібрання текстів

1.                Барокова поезія Слобожанщини / упор. Л. Ушкалов. – Харків : Акта, 2002. – 524 с.

2.                Давній український гумор і сатира / упор. Л. Є. Махновець. – К. : Держлітвидав України, 1959. – 496 с.

3.                Аполлонова лютня. Київські поети XVII–XVIII ст. / упоряд. та прим. В. Маслюка, В. Шевчука, В. Яременка. – К. : «Молодь», 1982. – 311 с.

4.                Марсове поле : Героїчна поезія на Україні. X – початок XIX століть. – К. : Молодь, 2004. – 511 с.

5.                Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні XVI–XIX ст. / Упоряд. та прим. В. Шевчука ; вступ. ст. Ол. Мишанича. – К. : «Молодь», 1984. – 338 с.

6.                Слово многоцінне : Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–XVI століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–XVIІІ століття) / Упор. Валерій Шевчук, Василь Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 1–4.

7.                Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі / Упоряд. та автор передмови М. Москаленко. – К. : Дніпро, 1995. – 693 с.

8.                Українська література XVII ст. : Синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / Упор. В. Крекотень. – К. : Наук. думка, 1987. – 608 с.

9.                Українська література XVIIІ ст. : Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори / Упор. О. Мишанич. – К. : Наук. думка, 1983. – 694 с.

10.            Українська поезія : Кінець XVI – початок XVII ст. / Упор. В. Колосова, В. Крекотень. – К. : Наук. думка, 1978. – 431 с.

11.            Українська поезія XVI ст. / Упор. та вступ. ст. В. Яременка. – К. : Радянський письменник, 1987. – 284 с.

12.            Українська поезія : Середина XVII ст. / Упор. В. Крекотень, М. Сулима. – К. : Наук. думка, 1992. – 680 с.

13.            Українська поезія XVIІ століття (перша половина) : Антологія / Упор. В. Яременко. – К. : Рад. письменник, 1988. – 360 с.

14.            Українські інтермедії XVII–XVIII ст. : Пам’ятки давньої української літератури / АН УРСР ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка / М. К. Гудзій (вступ. ст. і відп. ред.), Л. Є. Махновець (підгот.). – К. : Видавництво АН УРСР, 1960. – 239 с.

15.            Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / Упор. О. Білецький. – 3-тє вид. – К. : Рад. школа, 1967. – 783 с.

16.            Давня українська література. Хрестоматія. – К. : Освіта, 1991. – 576 с. (Упорядкування, передмова, коментарі М. М. Сулими). 2-ге видання – 1992. – 576 с. ; 3-тє видання – 1994. – 672 с. 4-те видання – 1998. – 655 с.

 

Твори

1.                Величко Самійло. Літопис / Самійло Величко ; перекл. Валерія Шевчука. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 1–2.

2.                Величковський Іван. Твори / І. Величковський. – К. : Наук. думка, 1972. – 191 с.

3.                Літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки / перекл. зі староукраїнської. – К. : Т-во «Знання» України, 1992. – 192 с.

4.                Григорович-Барський В. Мандри по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік / В. Григорович-Барський ; перекл. Петра Білоуса. – К. : Основи, 2000. – 768 с.

5.                Історія Русів / Укр. переклад Івана Драча. – К., 1991. – 318 с.

6.                Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті / Климентій Зіновіїв. – К. : Наук. думка, 1971. – 390 с.

7.                Літопис Самовидця. – К. : Наук. думка, 1971. – 207 с.

8.                Марковський Є. М. Український вертеп : Розвідки й тексти / Є. М. Марковський. – К., 1929. – Вип. 1. – 206 с.

9.                Сковорода Григорій. Вірші. Пісні. Байки. Діялоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Григорій Сковорода. – К. : Наук. думка, 1983. – 542 с.

10.            Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода ; за редакцією проф. Леоніда Ушкалова. – Х. : Майдан, 2010. – 1400 с.

 

Історико-літературні дослідження

1.                 Cулима В. Біблія і українська література / В. Сулима. – К. : Освіта, 1998. – 399 с.

2.                Абрамович Дмитро. Києво-Печерський патерик / Дмитро Абрамович. – К. : Час, 1991 р. – С. 278.

3.                 Багалій Дмитро. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – 2-ге вид. / Дмитро Багалій. – К. : Орій, 1992. – 472 с.

4.                 Барокко в славянских культурах. – М. : Наука, 1982. – 351 с.

5.                 Білецький О. І. Зародження драматичної літератури на Україні / О. І. Білоус // Білецький О. І. Зібрання праць : У 5 т. – К. : Наук. думка, 1965. – Т. 1. – С. 277–353.

6.                Білоус П. В. Історія української літератури XI–XVIII ст. : Навчальний посібник / П. В. Білоус. – К. : Вид. центр «Академія», 2009. – 424 с.

7.                Білоус П. В. Українська література XI–XVIII ст. : навч. посіб. для самостійної роботи студента / П. В. Білоус, О. П. Білоус. – К. : Вид. центр «Академія», 2010. – 360 с. (Серія «САМ!»).

8.                Білоус Петро. Паломницький жанр в історії української літератури / Петро Білоус. – Житомир, 1997. – 160 с.

9.                 Білоус Петро. Творчість В. Григоровича-Барського / Петро Білоус. – К. : Наук. думка, 1985. – 246 с.

10.            Білоус Петро. Українська паломницька проза / П. Білоус. – К., 1998. – 128 с.

11.           Возняк Михайло. Історія української літератури : У 2 кн. / М. Возняк. – Львів, 1992–1994. – Кн.1–2.

12.           Волинський П. К. Історія української літератури : Давня література / П. К. Волинський, І. І. Пільгук, Ф. М. Поліщук. – К. : Вища школа, 1969. – 432 с.

13.            Грицай М. С. Давня українська проза : Роль фольклору у формуванні образного мислення українських прозаїків XVI – початку XVIII ст. / М. С. Грицай. – К. : Вища школа, 1975. – 152 с.

14.            Грицай М. С. Українська драматургія XVII–XVIII ст. / М. С. Грицай. – К. : Вища школа, 1974. – 199 с.

15.           Грицай М. С. Давня українська література. – 2-ге вид. / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – К. : Вища школа, 1989. – 414 с.

16.            Грицай Михайло. Давня українська поезія : роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XVI–XVIII ст. / М. Грицай. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 155 с.

17.           Грушевський Михайло. Історія української літератури : В 6 т., 9 кн. / М. Грушевський. – К., 1993–1995.

18.            Гудзий Н. К. Феофан Прокопович / Н. К. Гудзий // Литература Киевской Руси и украинско-русское литературное единение XVII–XVIII веков. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 280–305.

19.            Гудзий Н. К. Литература Киевской Руси и украинско-русское литературное единение XVII–XVIII векав / Н. К. Гудзий. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 306–338.

20.            Деркач Б. А. Соціально-політична віршована сатира XVIII ст. / Б. А. Деркач // Радянське літературознавство. – 1959. – № 2. Березень – квітень. – С. 47–54.

21.           Єфремов Сергій. Історія українського письменства. – 4-те вид. / С. Єфремов. – Нью-Йорк, 1991. – Т. 1. – 448 с. ; Т. 2. – 459 с.

22.            Ісіченко Ю. А. Українська барокова проза в пошуку літературної моделі початків східнослов’янської історії / Ю. А. Ісіченко // Писемність Київської Русі і становлення української літератури : Зб. наук. праць. – К. : Наук. думка, 1988. – С. 184–205.

23.           Історія давньої української літератури : Програма для філологічних факультетів університетів. – [14-те вид.] / Упор. П. М. Попов. – К. : Вища школа, 1972. – 65 с.

24.            Історія української літератури X–XVIII століть : Методичні матеріали для студентів заочного відділення філологічного факультету / Уклад. Ю. А. Ісіченко, В. В. Яременко. – Харків : ХДУ, 1989. – 66 с.

25.            Історія української літератури : В 2 т. – К., 1987. – Т. 1. – 631 с.

26.            Історія української літератури : У 8 т. – К. : Наук. думка, 1967. – Т. 1. – 539 с. ; Т. 2. – 483 с.

27.            Колосова В. П. Климентій Зіновіїв : Життя і творчість / В. П. Колосова. – К. : Наук. думка, 1964.

28.            Крекотень В. І. Вибрані праці / В. І. Крекотень. – К. : Обереги, 1999. – 344 с.

29.            Криса Богдана. Перетворення світу : Українська поезія XVII–XVIII століть / Б. Криса. – Львів, 1997. – 216 с.

30.            Луценко Юрій. Григорій Грабянка і його літопис / Ю. Луценко // Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. – К. : Т-во «Знання» України, 1992. – С. 3–9.

31.            Макаров Анатолій. Світло українського бароко / А. Макаров. – К. : Мистецтво, 1994. – 288 с.

32.            Матеріали до вивчення історії української літератури : В 5 т. Посібник для філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів / Упор. О. І. Білецький, Ф. Я. Шолом. – К. : Рад. школа, 1959. – Т. 1. – 651 с.

33.            Махновець Леонід. Григорій Сковорода : Біографія / Л. Махновець. – К. : Наук. думка, 1972. – 253 с.

34.            Микитась Василь. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – К. : Абрис, 1994. – 288 с.

35.            Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість / О. В. Мишанич. – К. : Наук. думка, 1976. – 150 с.

36.            Мишанич О. В. Українська література другої половини XVIII ст. і усна народна творчість / О. В. Мишанич. – К. : Наук. думка, 1980. – 341 с.

37.            Мишанич Олекса. Давня література в українській літературно-критичній та естетичній думці першої половини ХІХ ст. / О. Мишанич // Європейське відродження та українська література XIV–XVIII ст. – К. : Наук. думка, 1993. – С. 215–236.

38.            Мишанич Олекса. Давня українська література (ХІ–XVIII ст.) / О. Мишанич // Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України : 1926–2001. Сторінки історії. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 46–85.

39.            Мишанич Ярослав. «Історія Русів» : Історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич. – К. : Обереги, 1999. – 240 с.

40.            Наливайко Д. С. Київські поетики XVII – початку XVIII ст. в контексті європейського літературного процесу / Д. С. Наливайко // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI–XVIII ст. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 155–195.

41.            Наливайко Дмитро. Українське барокко в контексті європейського літературного процесу XVII ст. / Д. Наливайко // Рад. літературознавство. – 1972. – № 1. – С. 30–47.

42.           Пилипчук Ростислав. До питання про початок українського вертепу, або ще раз в обороні Еразма Ізопольського / Р. Пилипчук // Верховина : Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 263–285.

43.            Поплавська Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – поч. XVII ст.). Монографія / Н. М. Поплавська. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 379 с. – Бібліограф. : с. 345–378.

44.            Рудковська Магдалена. Багатомовні інтермедії XVII–XVIII ст. / М. Рудковська // Київські полоністичні студії : Зб. наук. праць. – К., 2004. – Т. 6. Українсько-польські літературні контексти доби бароко. – С. 103–118.

45.            Сивокінь Григорій. Давні українські поетики. – 2-ге вид. / Г. Сивокінь. – Харків : Акта, 2001. – 168 с.

46.            Софронова Л. О. Жанрова система київської шкільної драми / Л. О. Софронова // Українська література XVI–XVIII ст. та інші слов’янські літератури. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 232–252.

47.            Софронова Л. О. Київський шкільний театр і проблеми українського бароко // Українське літературне бароко : Зб. наук. праць. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 109–130.

48.            Софронова Л. О. Український театр бароко та християнські культурні традиції / Л. О. Софронова // Українське бароко та європейський контекст. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 198–203.

49.           Сулима Микола. Климентій Зіновіїв як предтеча нової української літератури / М. Сулима // Верховина : Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 330–334.

50.            Сулима Микола. Українська драматургія XVII–XVIII ст. / М. Сулима. – К. : ПЦ «Фоліант» ; ВД «Стилос», 2005. – 368 с.

51.            Українське бароко : Кер. проекту Дмитро Наливайко ; наук. ред. Леонід Ушкалов. – Харків : Акта, 2004. – Т. 1. – 635 с. ; Т. 2. – 411 с.

52.            Українське літературне барокко : Зб. наук. праць / Відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Наук. думка, 1987. – 301 c.

53.            Ушкалов Леонід. Світ українського бароко : Філологічні етюди / Л. Ушкалов. – Харків : Око, 1994. – 112 с.

54.            Ушкалов Леонід. Українське барокове богомислення : Сім етюдів про Григорія Сковороду / Л. Ушкалов. – Харків : Акта, 2001. – 221 с.

55.            Федас Й. Ю. Український народний вертеп : У дослідженнях ХІХ–ХХ ст. / Й. Ю. Федас. – К. : Наук. думка, 1987. – 184 с.

56.            Франко І. Я. До історії українського вертепу XVIII ст. / І. Я. Франко // Зібр. тв. : У 50 т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 36. – С. 170–375.

57.            Франко І. Я. Історія української літератури. Частина перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського / І. Я. Франко // Франко І. Я. Зібр. Творів : У 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 40. – С. 7–370.

58.            Франко І. Я. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Я. Франко // Франко І. Я. Зібр. творів : У 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 194–470.

59.            Франко І. Я. Нові матеріали до історії українського вертепу XVIII ст. / І. Я. Франко // Зібр. тв. : У 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 38. – С. 378–402.

60.            Хижняк З. Історія Києво-Могилянської академії / З. Хижняк, В. Маньківський. – К. : Академія, 2003. – 184 с.

61.            Чижевський Дмитро. Історія української літератури : Від початків до доби реалізму / Д. Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с.

62.            Чижевський Дмитро. Український літературний барок : Нариси / Д. Чижевський. – Харків : Акта, 2003. – 460 с.

63.            Шевчук В. Муза роксоланська : Українська література XVI–XVIII століть : У 2 кн. / В. Шевчук. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1. Ренесанс. Раннє бароко. – 400 с. ; – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко. – 728 с.

64.            Шевчук Валерій. Климентій Зиновіїв і його книга буття українського народу / В. Шевчук // Хроніка – 2000. – 1994. – № 1–2. – С. 73–87.

65.            Яременко П. К. Мелетій Смотрицький. Життя і творчість / П. К. Яременко. – К. : Наукова думка, 1986. – 158 с.

66.            Яременко П. К. Мелетій Смотрицький : Життя і творчість / П. К. Яременко. – К. : Наук. думка, 1986. – 160 с.

 

Електронна бібліотека

1.                http://izbornyk.narod.ru/

2.                http://litopys.narod.ru/

 

 

 

Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт із української класичної літератури

 

Методологічні зауваження. Дослідження молодого науковця мусить мати якомога більш самостійний характер. Це, вважаємо, має бути найпершою і головною вимогою до роботи учасника МАН. Опрацьовуючи обрану тему, а це означає: долучаючись до уже тривалого літературознавчого процесу, молодий дослідник повинен чітко зазначити, на які праці він опирається у своєму дослідженні; при всіх цитуваннях таких праць обов’язково повинні бути посилання. Якщо пропонована робота учасника МАН є простою компіляцією вже опублікованих текстів (у монографіях, збірниках, журналах, заведених в Інтернет тощо) без зазначення джерела, така робота одержить беззастережно негативну оцінку.

Природним для молодого науковця бачиться вияв власної індивідуальності, особистого погляду на предмет, що збудив наукове зацікавлення, риси емоційного його сприйняття. Така особистісна позиція можлива передовсім при конкретній роботі з текстом, предметному розгляді тих чи інших аспектів поетики, проблематики твору.

Поряд із засвідченням конкретно-історичного бачення літературного явища, що є предметом розгляду, знайдуть схвалення спроби молодого дослідника окреслити перспективу, актуалізувати предмет своєї роботи, поставити його у зв’язок із духовними, культурними, соціальними, морально-етичними проблемами нашого сьогодення.

Відділ української класичної літератури пропонує для розробки учасниками МАН як основні такі комплекси тем, пов’язані з історичним поступом української літератури ХІХ – початку ХХ ст.

 

Напрям наукових

досліджень

Актуальні теми

Поглиблене й деталізоване вивчення української класичної літератури

1. Гуманістичний пафос української літератури класичного періоду.

2. Розвиток національної ідеї в українському письменстві (з кінця XVIII ст. до періоду проголошення УНР).

3. Від романтизму до модернізму: поетика українського письменства.

4. Духовна, морально-естетична проблематика у творах українських письменників-класиків.

5.Міф і фольклор, етапи їх освоєння українським письменством.

6. Українські письменники ХІХ – початку ХХ ст. у листуванні.

7. Актуальний внесок у сучасне франкознавство (Малоз’ясовані сторінки рукописної спадщини Івана Франка; особиста бібліотека Івана Франка).

8. Київ як творче середовище та об’єкт змалювання в українській літературі («київський період» у творчості І. Нечуя-Левицького, М. Старицького, О. Кониського та ін.).

9.Українське класичне письменство у взаємодії з музичним та різновидами візуального мистецтва.

10. Розвиток української літератури ХІХ – початку ХХ ст. у типологічному зіставленні з явищами літератур Східної та Західної Європи

 

Література. Молодий дослідник та його керівник під час розроблення відповідної теми повинні виявити вміння самостійно знайти конкретну дослідницьку літературу, що стосується теми. Разом з тим, наводимо низку окремих узагальнюючих праць, у яких розглянуто ширші періоди історико-літературного розвитку.

 

Список рекомендованої літератури

 

1.                Бойко Юрій. Вибрані праці / Ю. Бойко. – К. : Медекол, 1992.

2.                Бондар М. П. Українська літературна творчість / М. П. Бондар // Історія української культури : У 5-ти т. – Т. 4. – Кн. 2. – К. : Наук. думка, 2005.

3.                Голомб Лідія. Із спостережень над українською поезією ХІХ–ХХ ст. / Л. Голомб. – Ужгород : Гранда, 2005.

4.                Гончар О. І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О. І. Гончар. – К. : Наук. думка, 1982.

5.                Грицюта М. С. Селянство в українській дожовтневій літературі / М. С. Грицюта. – К. : Наук. думка, 1979.

6.                Гром’як Р. Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) / Р. Т. Гром’як. – Тернопіль, 1999.

7.                Гундорова Тамара. Проявлення слова : Дискурсія раннього українського модернізму : Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів, 1997.

8.                Денисюк І. О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. / І. О. Денисюк. – Львів : Академічний експрес, 1999.

9.                Дорошевич О. К. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. / О. К. Дорошевич. – К. : Наук. думка, 1986.

10.           Євшан Микола. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К. : Основи, 1998.

11.           Єфремов Сергій. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Femina, 1995.

12.           Зеров Микола. Українське письменство / М. Зеров. – К. : Основи, 2003.

13.           Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України : 1926–2001 : Сторінки історії. – К. : Наук. думка, 2003.

14.           Історія української літератури ХІХ століття : У 2-х книгах / За редакцією М. Г. Жулинського. – К. : Либідь, 2005–2006.

15.            Історія української літератури ХІХ століття : У 3-х книгах / За редакцією М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1995–1997.

16.           Історія української літератури : Кінець ХІХ – початок ХХ ст. / За редакцією О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2005–2006.

17.           Історія української літературної критики : Дожовтневий період / За редакцією П. М. Федченка. – К. : Наук. думка, 1988.

18.           Калениченко Н. Л. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. : Напрями, течії / Н. Л. Калениченко. – К. : Наук. думка, 1983.

19.           Калениченко Н. Л. Українська література ХІХ ст. : Напрями, течії / Н. Л. Калениченко. – К. : Наук. думка, 1977.

20.           Калениченко Н. Л. Українська проза початку ХХ ст. / Н. Л. Калениченко. – К. : Наук. думка, 1964.

21.           Камінчук Ольга. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. Камінчук. – К. : Педагогічна преса, 2009.

22.           Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Проблеми естетики і поетики) / Ю. Б. Кузнецов. – К., 1995.

23.           Міщук Р. С. Українська оповідна проза 50–60-х років ХІХ ст. / Р. С. Міщук. – К. : Наук. думка, 1978.

24.           Наєнко Михайло. Художня література України : Від міфів до модерної реальності / М. Наєнко. – К. : Просвіта, 2008.

25.           Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність : Українська література в контексті європейського літературного процесу / Д. С. Наливайко. – К., 1988.

26.           Сиваченко М. Є. Літературознавчі та фольклористичні розвідки / М. Є. Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1974.

27.           Стереометрія тексту : Студії над поетичними творами Івана Франка. – Львів, 2010.

28.           Федченко П. М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. / П. М. Федченко. – К. : Наук. думка, 1982.

29.           Франко Іван. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Франко Іван. Зібрання творів : У 50-ти т. – Т. 41. – К. : Наук. думка, 1984.

30.           Чижевський Дмитро. Історія української літератури : Від початків до доби реалізму / Д. Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994.

31.           Шевельов Юрій. Вибрані праці : У 2-х кн. / Ю. Шевельов. – Кн. : Літературознавство. – К. : НаУКМА, 2009.

32.           Шумило Наталя. Під знаком національної самобутності : Українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Н. Шумило. – К. : Задруга, 2003.

33.           Яценко М. Т. На рубежі літературних епох : «Енеїда» Котляревського – художній прогрес в українській літературі / М. Т. Яценко. – К. : Наук. думка, 1977.

 

 

Орієнтовна тематика шевченкознавчих науково-дослідницьких робіт

 

Учням та їхнім керівникам варто зважати на значну розробленість основних проблем вивчення творчості Шевченка. Для того щоб робота містила істотну новизну, слід засвоїти великий обсяг інформації про стан вивчення того чи іншого питання – історія дослідження певних проблем може налічувати кілька десятиліть, що передбачає ознайомлення із десятками, якщо не сотнями праць. Водночас учень може виявити самостійність, рівень оволодіння літературознавчим інструментарієм під час аналізу певного твору, при цьому слід також зважати на напрацювання попередників.

Учні повинні знати:

• основні етапи вітчизняного шевченкознавства;

• особливості поетики творчості Шевченка;

• розмаїття сучасних інтерпретацій спадщини Шевченка.

 

Напрям наукових досліджень

Актуальні теми

1. Інтерпретація та реінтерпретація

творчості Тараса Шевченка.

2. Традиції Тараса Шевченка в сучасній літературі.

3. Компаративні дослідження спадщини Шевченка

1. Київ у поетичній та образотворчій спадщині Шевченка.

2. Образ Т. Шевченка у творчості місцевих поетів (регіону).

3. Шевченкіана в місцевій періодиці (на сторінках літературних альманахів, збірників, газет).

4. Шевченко в народних переказах (певного регіону).

5. Порівняльний аналіз образу шляхетного розбійника в Шевченка (повість «Варнак»), В. Наріжного («Гаркуша»), О. Сомова («Гайдамак»), Г. Квітки-Основ’яненка («Предания о Гаркуше).

6. Шевченківські ремінісценції в сучасній поезії. Інтерпретація однієї (кількох) з маловивчених (нехрестоматійних) поезій Шевченка

 

Список рекомендованої літератури

 

1.                Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993. – 384 с.

2.                Спогади про Тараса Шевченка. – К., 2010. – 608 с.

3.                Т. Г. Шевченко. Бібліографічний покажчик. 1965–1988. – К., 1989.

4.                Т. Г. Шевченко. Бібліографія літератури про життя і творчість. 1839–1959 : У 2 т. – К., 1963.

5.                Т. Г. Шевченко. Біографія. – К., 1984. – 560 с.

6.                Тарас Шевченко. 1989–2004 : Матеріали до бібліографії. – К., 2004.

7.                Тарас Шевченко : Документи та матеріали до біографії. 1814–1861. – К., 1982. – 432 с.

8.                Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : У 12 т. / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; Редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К., 2001–2005. – Т. 1–7.

 

Електронні ресурси:

1.                http://izbornyk.org.ua/links/taras_shevchenko.htm.

 

 

 

 

Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт із української літератури ХХ століття

 

Методологічні зауваги. Дослідження молодого науковця має опиратися на значну розробленість основних проблем літератури ХХ століття, але полягає саме в пошуку таких аспектів аналізу, які або ще недостатньо глибоко розкриті попередниками, або ж (якщо пощастить знайти!) постають новаторськими. Для цього потрібно освоїти великий обсяг інформації з цього питання. І тоді не будуть починатися виступи на захисті власних робіт словами: «Вперше в українській літературі…», як це було у 2011 році. Часто літературні постаті аналізувались суто ізольовано як від суспільного, так і літературного контексту. І тому молодим науковцям важливо познайомитись із посібником для студентів-філологів О. Блєдних і О. Кобелецької. Історія української літератури кінця 10-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. – К., 2007, – одним з найповніших бібліографічних видань нашої тематики.

 

Напрям наукових

досліджень

Актуальні теми

Створення цілісної картини літературного процесу ХХ ст. без «білих плям» недосліджених постатей, вартих уваги

1. Реалізм та фантазійність у прозі Г. Пагутяк.

2. Прозовий доробок Є. Концевича (тематика, стилістика, образність).

3. Образ України в творчості діаспорних авторів (проза або поезія).

4. МУР: обставини, особливості художнього пошуку.

5. Нью-Йоркська група поетів: представники та естетичні засади.

6. Біблійні образи та мотиви в романі І. Багряного «Сад Гетсиманський».

7. Художнє відображення народного світогляду в романі «Старший боярин» Т. Осьмачки.

8. Роль пейзажу в романі «Марія» У. Самчука.

9. Романтизація національної історії в поемі «Мазепа» В. Сосюри.

10. Служити слову і народу чи служити системі? Творчість М. Куліша і О. Корнійчука.

11. Екзистенційна концепція героя в прозі В. Підмогильного.

12. Історична і художня правда в драмі Г. Хоткевича «Богдан Хмельницький» і романі П. Загребельного «Я, Богдан».

13. Проблема історичної пам’яті в романі О. Забужко «Музей покинутих секретів».

14. Катастрофа цивілізації і українського світу в романі Ю. Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року».

15. Митець і влада. Образи Сивоока і Ярослава Мудрого в романі «Диво» П. Загребельного.

16. Чорнобильська тема в українській літературі.

17. Трагедія українського народу в кіноповісті О. Довженка «Україна у вогні»

 

Список рекомендованої літератури

 

1.                Білецький О. Літературно-критичні статті / О. Білецький. – К., 1990.

2.                Грабович Г. Тексти і маски / Г. Грабович. – К., 2005.

3.                Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм / Т. Гундорова. – К., 2005.

4.                Гундорова Т. Проявлення слова / Т. Гундорова. – Львів, 1997.

5.                Дзюба І. Література соціалістичного абсурду / І. Дзюба // Сучасність, 2003. – № 1.

6.                Домонтович В. Проза. Три томи / В. Домонтович. – Сучасність, 1988.

7.                Дончик В. Український радянський роман. Рух ідей і форм / В. Дончик. – К., 1987.

8.                Жулинський М. Із забуття – в безсмертя / М. Жулинський. – К., 1990.

9.                Жулинський М. Українська література : творці і твори / М. Жулинський. – К., 2011.

10.           Зборовська Н. Код української літератури / Н. Зборовська. – К., 2006.

11.           Зеров М. Твори : У 2 т. / М. Зеров. – К., 1990.

12.           Зеров М. Українське письменство / М. Зеров. – К., 2003.

13.           Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. – К., 1993.

14.           Лавріненко Ю. Розстріляне відродження / Ю. Лавріненко. – К., 2003.

15.           Маланюк Є. Книга спостережень / Є. Маланюк. – К., 1997.

16.           Мовчан Р. Український модернізм 20-х : портрети в історичному інтер’єрі / Р. Мовчан. – К., 2008.

17.           Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст. : Україна і Польща / В. Моренець. – К., 2001.

18.           Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К., 1999.

19.           Павлишин М. Канон та іконостас / М. Павлишин. – К., 1997.

20.           Хвильовий М. Твори : У 2 т. / М. Хвильовий. – К., 1990.

21.           Шевчук Вал. Дорога в тисячу років / Вал. Шевчук. – К., 1990.

22.           Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. В 3 т. / Ю. Шерех. – Харків, 1988.

23.           Шерех Ю. Третя сторожа / Ю. Шерех. – К., 1993.

 

Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт учнів відділення хімії та біології Малої академії наук України, надана Інститутом хімії поверхні НАН України

 

Орієнтовні напрями наукових досліджень

Актуальні теми

Біохімія поверхні

Іммобілізація амілази, уреази, феропоксидази у кремнеземні носії, синтезовані золь-гель методом

Культивування джерел ферментів

Синтез каталізатора для розкладу органічних відходів